+48601710224
10:00 – 18:00
kontakt@happyhead.pl​
eeeeee

Darmowa dostawa

Już od 200zł!
dddddd

Odbiór osobisty

na terenie Wrocławia
free-customer-service-icon-1675-thumb

Wsparcie produktowe

+48 785 949 044

Regulamin Sklepu

Strona głównaRegulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego
www.happyhead.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Happyhead, dostępny pod adresem internetowym: www.happyhead.pl. Prowadzony jest przez Chrystian Głuszek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Chrystian Głuszek Happyhead wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8982066357, REGON 364860025

Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem
Sklepu.

§ 2 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Chrystian Głuszek Happyhead pisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8982066357

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – konto Kupującego w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.happyhead.pl

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

Adres sprzedawcy: ul. Stefana Jaracza 25/3, 50-305, Wrocław
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@happyhead.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: +48601710224, +48785949044

Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w tym paragrafie. Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-17 w dni
robocze i soboty.

§ 4 Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu, tj.: przeglądania oferty, składania Zamówień, dokonywania płatności i zakładania Konta w Sklepie potrzebne jest:

Urządzenie z dostępem do Internetu
Zainstalowana przeglądarka internetowa
Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
Włączona obsługa plików cookies,
Zainstalowany program FlashPlayer

§ 5 Informacje wstępne

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowania Sklepu spowodowane: niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem kompatybilności Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakłakania Konta. Składanie Zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest:

Po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez konieczności zakładania Konta.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek VAT. Ostateczna kwota do zapłaty przez Kupującego składa się z poniższych kwot:
– cena za wybrany Produkt/Produkty
– koszt dostawy, o którym Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6 Zakupy w Sklepie

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.
Aby dokonać Zamówienia w Sklepie należy zalogować się do Sklepu (opcjonalnie, jeśli Kupujący posiada Konto w Sklepie)
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
Wybrany do kupienia Produkt należy dodać do Koszyka w Sklepie.
Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Produktów oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku (wiadomość e-mail), najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 7 Płatności

Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:

Przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Santander Bank Polska S.A
PLN: 70109025900000000147730319

Płatność kartą płatniczą:

Visa
MasterCard

Płatność elektroniczna przy pomocy platformy płatniczej PAYU.
W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest
PayU S.A.
ul. Grunwaldzka 186
60-166 Poznań
NIP: 779-23-08-495

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 8 Metody Dostawy

Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Jaracza 25/3, 50-305, Wrocław
Przesyłka za pośrednictwem paczkomatów InPost.

§ 9 Realizacja Zamówienia

Zawarcie Umowy Sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Dokonanie płatności przez Kupującego

a. Płatności elektroniczne- Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki-Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupujący obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

Dostarczanie Produktów przez Sprzedającego

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 48 h (w dni robocze), w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 2 dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub kontakt telefoniczny.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Kupujący ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Opcje dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w paragrafie 3.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 11 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
W której przedmiotem świadczenia są usługi -jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 12 Reklamacje

Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres: ul. S. Jaracza 25/3, 50-305, Wrocław. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
Sklepie internetowym.
Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Koszyk
Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta?

Stwórz konto
Kategorie produktów
Śledź nas na: